so  
 
 

  MEMBER
yuki1 i-la takashi senoh
YUKI I-LA TAKASHI SENOH
drums Vocals&guitars keys bass
       

 

.